Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3
4 5
4 6
5 5
5 6
7 7
Гаралт
10 8 1 4 0