Жишээ тэстүүд

Оролт
5
4 8
8 8
9 4
4 0
0 4
Гаралт
5
Оролт
5
4 8
5 8
5 4
7 4
2 2
Гаралт
0

Тэмдэглэл