Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 1
1 1
Гаралт
0/1
Оролт
2
1 2
1 2
Гаралт
1/2
Оролт
3
0 4
1 5
2 3
Гаралт
1/1