Жишээ тэстүүд

Оролт
1
2
Гаралт
1
Оролт
5
1 2 1 2 1
Гаралт
3
Оролт
8
1 2 1 1 1 3 3 4
Гаралт
6