Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 1
Гаралт
0
Оролт
3
3 4 2
Гаралт
13

Тэмдэглэл