Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
2 1
1 3
4 3
Гаралт
1
Оролт
5 5
2 1
1 3
2 3
2 5
4 3
Гаралт
0
Оролт
6 5
1 2
2 3
4 5
4 6
5 6
Гаралт
1

Тэмдэглэл