Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7
1 3 4
Гаралт
2
2 5 
Оролт
4 14
4 6 12 8
Гаралт
4
7 2 3 1

Тэмдэглэл