Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
Ivanov 1 763
Andreev 2 800
Petrov 1 595
Sidorov 1 790
Semenov 2 503
Гаралт
Sidorov Ivanov
Andreev Semenov
Оролт
5 2
Ivanov 1 800
Andreev 2 763
Petrov 1 800
Sidorov 1 800
Semenov 2 503
Гаралт
?
Andreev Semenov

Тэмдэглэл