Жишээ тэстүүд

Оролт
6 2 -5
Гаралт
3
Оролт
5 1 3
Гаралт
4
Оролт
3 2 7
Гаралт
3

Тэмдэглэл