Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
50 85 250
10 15 25
Гаралт
Limak
Оролт
3 6
50 85 250
10 15 25
Гаралт
Radewoosh
Оролт
8 1
10 20 30 40 50 60 70 80
8 10 58 63 71 72 75 76
Гаралт
Tie

Тэмдэглэл