Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 2
YYY
NNN
YNY
Гаралт
2
Оролт
4 4 1
NNNY
NNYN
NYNN
YNNN
Гаралт
4