Жишээ тэстүүд

Оролт
A221033
Гаралт
21
Оролт
A223635
Гаралт
22
Оролт
A232726
Гаралт
23