Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 1 1
1 0 4
1 4 0
Гаралт
2
Оролт
4
0 1 2 3
1 0 4 5
2 4 0 6
3 5 6 0
Гаралт
5

Тэмдэглэл