Жишээ тэстүүд

Оролт
1
2
0
Гаралт
0.500000
Оролт
2
2 3
1 0
Гаралт
0.666667