Жишээ тэстүүд

Оролт
3
60 60 40
Гаралт
6
Оролт
4
1 2 3 4
Гаралт
24

Тэмдэглэл