Жишээ тэстүүд

Оролт
10
()()()()()
Гаралт
5
Оролт
7
)(())()
Гаралт
3

Тэмдэглэл