Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4 2
1 2
2 3
4 2
4 1
Гаралт
possible
Оролт
6 5 3
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
Гаралт
impossible

Тэмдэглэл