Жишээ тэстүүд

Оролт
5
2 8 4 7 7
Гаралт
2
Оролт
4
200 150 100 50
Гаралт
1
Оролт
10
3 2 1 4 1 4 1 4 1 4
Гаралт
8
Оролт
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гаралт
0

Тэмдэглэл