Жишээ тэстүүд

Оролт
4
18 55 16 17
Гаралт
YES
Оролт
6
40 41 43 44 44 44
Гаралт
NO
Оролт
8
5 972 3 4 1 4 970 971
Гаралт
YES

Тэмдэглэл