Жишээ тэстүүд

Оролт
2 4 8
1 R
3 L
Гаралт
1 3
Оролт
4 8 6
6 R
5 L
1 R
8 L
Гаралт
7 4 2 7
Оролт
4 8 2
1 R
5 L
6 L
8 R
Гаралт
3 3 4 2