Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 8
2 3
4 7
5 6
Гаралт
3
0
1
0
Оролт
3
3 4
1 5
2 6
Гаралт
0
1
1