Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
1 3 2 4
3 2
2 4
Гаралт
5
Оролт
9 5
9 7 2 3 1 4 6 5 8
1 6
4 5
2 7
7 2
2 7
Гаралт
20

Тэмдэглэл