Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2 2 1
Гаралт
1 2 1 2
Оролт
5
1 3 2 2 5
Гаралт
1 5 2 3 2