Жишээ тэстүүд

Оролт
10 30
2 1
Гаралт
1
Оролт
10 13
1 1
Гаралт
0
Оролт
10 19
1 2
Гаралт
-1
Оролт
1 50
5 4
Гаралт
1

Тэмдэглэл