Жишээ тэстүүд

Оролт
5
20 30 10 50 40
Гаралт
4
Оролт
4
200 100 100 200
Гаралт
2

Тэмдэглэл