Жишээ тэстүүд

Оролт
3 5
Гаралт
6
Оролт
4 4
Гаралт
5

Тэмдэглэл