Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2
2 3
1 3
3 2
Гаралт
1
1 2 1 3
Оролт
4
1 2
2 3
3 4
2 4
4 1
1 3
Гаралт
3
1 2 1 3
4 3 4 1
2 3 2 4

Тэмдэглэл