Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 2 3 4
1 1
1 4
4 3
4 5
Гаралт
4
3
3
4
Оролт
4 2
1 3 2 6
3 5
2 4
Гаралт
4
3

Тэмдэглэл