Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
1 2
3 4
Гаралт
1 2
2 3
Оролт
4 3
20 10 30
50 40 30
50 60 70
90 80 70
Гаралт
2 1 3
5 4 3
5 6 7
9 8 7

Тэмдэглэл