Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2 3 10
wwhw
Гаралт
2
Оролт
5 2 4 13
hhwhh
Гаралт
4
Оролт
5 2 4 1000
hhwhh
Гаралт
5
Оролт
3 1 100 10
whw
Гаралт
0

Тэмдэглэл