Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 1
7 5
1 5
Гаралт
2
Оролт
6
0 0
0 1
0 2
-1 1
0 1
1 1
Гаралт
11

Тэмдэглэл