Жишээ тэстүүд

Оролт
2 5
1 0
2 1
Гаралт
7.2111025509
Оролт
3 6
0 1
2 5
0 -3
Гаралт
0.0000000000

Тэмдэглэл