Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 2
4
6
9
8
6
Гаралт
5
16
Оролт
4 1 2
6
5
4
3
2
1
Гаралт
20
21

Тэмдэглэл