Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
2 1
1 3
2 3
4 2
4 3
Гаралт
4
Оролт
3 2
1 2
3 2
Гаралт
-1

Тэмдэглэл