Жишээ тэстүүд

Оролт
7 2
0100100
Гаралт
2
Оролт
5 1
01010
Гаралт
2
Оролт
3 2
000
Гаралт
1

Тэмдэглэл