Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
Гаралт
10
Оролт
1 10
Гаралт
0

Тэмдэглэл