Жишээ тэстүүд

Оролт
10
http://abacaba.ru/test
http://abacaba.ru/
http://abacaba.com
http://abacaba.com/test
http://abacaba.de/
http://abacaba.ru/test
http://abacaba.de/test
http://abacaba.com/
http://abacaba.com/t
http://abacaba.com/test
Гаралт
1
http://abacaba.de http://abacaba.ru 
Оролт
14
http://c
http://ccc.bbbb/aba..b
http://cba.com
http://a.c/aba..b/a
http://abc/
http://a.c/
http://ccc.bbbb
http://ab.ac.bc.aa/
http://a.a.a/
http://ccc.bbbb/
http://cba.com/
http://cba.com/aba..b
http://a.a.a/aba..b/a
http://abc/aba..b/a
Гаралт
2
http://cba.com http://ccc.bbbb 
http://a.a.a http://a.c http://abc