Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1
2 9
4 8
10 9
15 2
19 1
Гаралт
11 19 -1 21 22 
Оролт
4 1
2 8
4 8
10 9
15 2
Гаралт
10 18 27 -1 

Тэмдэглэл