Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 2
Гаралт
0 3
1 2
Оролт
8 4 3
Гаралт
7 8 3
0 1 4
6 0 5
0 2 0
Оролт
10 2 2
Гаралт
-1

Тэмдэглэл