Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1 3
Гаралт
32
Оролт
1 100 4
Гаралт
4
Оролт
3 2 1
Гаралт
7
Оролт
100 100 100
Гаралт
381863924

Тэмдэглэл