Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
100 3 5 7
Гаралт
5.7428571429
Оролт
6 2
1 2 4 8 16 32
Гаралт
8.5000000000

Тэмдэглэл