Жишээ тэстүүд

Оролт
7 11
2 4 7 3
Гаралт
2 7 1 3 6 5 4
7 1 5 4 6 2 3
Оролт
1000 999
10 20 30 40
Гаралт
-1

Тэмдэглэл