Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2 1 2
Гаралт
7 3 0 0 
Оролт
3
1 1 1
Гаралт
6 0 0 

Тэмдэглэл