Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 2
Гаралт
3
Оролт
4 3
1 2 3
Гаралт
16