Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1 1
1 2
1 2
Гаралт
SIMILAR
Оролт
2 1 1
1 2
1 -2
Гаралт
0 0 

Тэмдэглэл