Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 1 5
3 5 5
1 2 5
3 6 5
2 3 5
3 7 5
Гаралт
1
2
1
Оролт
3
1 1 1
2 2 1
3 3 1
Гаралт
0