Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0.25 0.75
0.75 0.25
Гаралт
0.5 0.5 
0.5 0.5 
Оролт
3
0.125 0.25 0.625
0.625 0.25 0.125
Гаралт
0.25 0.25 0.5 
0.5 0.25 0.25