Жишээ тэстүүд

Оролт
6 3
1 2
2
1 2
Гаралт
4 3 6 5 2 1
Оролт
2 3
1 1
2
1 -2
Гаралт
1 2
Оролт
4 2
2
1 3
Гаралт
1 4 3 2