Жишээ тэстүүд

Оролт
2
><
1 2
Гаралт
FINITE
Оролт
3
>><
2 1 1
Гаралт
INFINITE

Тэмдэглэл