Жишээ тэстүүд

Оролт
3
4 3 10
1 1 8
Гаралт
0.62500000000
Оролт
4
7 20 15 10
7 20 15 10
Гаралт
0.31901840491
Оролт
2
10 20
10 1
Гаралт
1.00000000000

Тэмдэглэл